zpět na úvodní stránku

Program kongresu

Elektronická verze tištěného Programu a sborníku abstraktů je ke stažení zde.
 

Pátek 9. listopadu 2018

15.30–20.00   Registrace účastníků v prostorách Univerzity Hradec Králové
POSLUCHÁRNA A4
16.00–18.00   Workshop účastníků pilotního testování a dalších zájemců o problematiku FMD

Předsedající: PharmDr. Martin Šimíček, Mgr. Michal Hojný
Garant workshopu: PharmDr. Martin Šimíček (Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně)

POSLUCHÁRNA A2
16.00–19.00   III. setkání příznivců specializačního vzdělávání lékárníků
Předsedající: PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D., PharmDr. Renáta Ročková, MBA
   

Činnost Katedry lékárenství IPVZ: Nové vzdělávací programy pro nástavbové obory
PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. (Katedra lékárenství IPVZ)

Prezentace atestační práce
Implementace farmakogenetických poznatků ve vztahu k terapii warfarinem a k demografickým změnám v České republice

PharmDr. Tomáš Pavlík (Nemocniční lékárna Thomayerova nemocnice)

Vzdělávací program pro Praktické lékárenství
Mgr. Hana Šnajdrová (Nemocniční lékárna Thomayerova nemocnice)

Kandidát aprobační zkoušky v lékárně
PharmDr. Pavel Škvor, MBA (Katedra lékárenství IPVZ)

Aktuální informace z FaF UK v Hradci Králové
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové)

Nový systém úhrad zdravotnických prostředků
PharmDr. Jakub Král, Ph.D. (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

     

Sobota  10. listopadu 2018

08.00–18.30   Registrace účastníků v prostorách Univerzity Hradec Králové
AULA + přenos do POSLUCHÁRNY J1 a A5
09.00–09.45   Slavnostní zahájení kongresu
AULA + přenos do POSLUCHÁRNY J1 a A5
09.45–12.00   Blok přednášek s tématikou Antibiotické terapie
Předsedající: Dr. Steffen Amann, Mgr. Michal Hojný, PharmDr. Marek Lžičař, PharmDr. Petr Horák

09.45–10.15

 

Současný stav rezistence na ATB v České republice a v Evropě, hlavní pochybení v používání antibiotik, možnosti zlepšení
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. (Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové & Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha)

10.15–10.45

 

Antimicrobial resistance – Challenge and Chance for hospital pharmacists
Dr. Steffen Amann (Director of Professional Developement, European Association of Hospital Pharmacist (EAHP) & Städtischen Klinikum München, Munich)

10.45–11.00  

Kávová přestávka

11.00–11.30

 

Alternativní pohledy na antimikrobiální terapii – využití bakteriofágů
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (Mikrobiologický ústav, FN u sv. Anny v Brně)

11.30–12.00

 

Antibiotická terapie na Anesteziologicko-resuscitační klinice z pohledu klinického farmaceuta
PharmDr. Adriana Papiež, Ph.D. (Nemocniční lékárna, FN u sv. Anny v Brně)

12.00–14.00   Oběd
POSLUCHÁRNA J1
12.00–15.30   Blok volných sdělení farmaceutických asistentů
Předsedající: Bc. Alena Šindelářová
   

Korekce získaných deformit nohou
Lenka Cákoci (Nemocniční lékárna ÚVN Praha)

Celoživotní vzdělávání v Lékárně VFN
Bc. Jaroslava Krátká (Nemocniční lékárna VFN Praha)

Zdravotnické prostředky – informace ze specializace FA
Mgr. Martina Šopíková (Nemocniční lékárna ÚVN Praha)

Pohled farmaceutického asistenta na radioterapeutickou a onkologickou kliniku FNKV
Mgr. Eva Roubíčková, Kateřina Tulachová (Nemocniční lékárna FN Královské Vinohrady)

Prevence a léčba infekčních onemocnění u onkologicky nemocných
Kateřina Bauerová, Kateřina Pařízková Cardová (Nemocniční lékárna MOÚ Brno)

Aktuality z oboru farmaceutický asistent, činnost výboru SFA ČAS
Bc. Alena Šindelářová (Nemocniční lékárna IKEM Praha)

AULA + přenos do POSLUCHÁRNY A5
12.15–13.30   Satelitní symposia firem
Předsedající: PharmDr. Lenka Doležalová, PharmDr. Renáta Ročková, MBA
12.15–12.45  

Roche

Není aCD20 jako aCD20
PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D. (Oddělení klinické farmacie, VFN Praha)

12.55–13.15  

Amgen

Amgevita – nový biosimilární adalimumab
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. (Revmatologický ústav Praha)

AULA + přenos do POSLUCHÁRNY A5
13.30–14.30   Blok přednášek v rámci programu Synergy
Předsedající: Mgr. Michal Hojný, PharmDr. Marek Lžičař
   

Úprava a použití parenterálních přípravků, zejména antibiotik, na nemocničních odděleních

Role nemocničních lékárníků při úpravě i.v. antibiotické léčby u lůžka pacienta
Mgr. Michal Hojný (Nemocniční lékárna, IKEM Praha)

Pohled nemocničního lékárníka na úpravy parenterálních léčivých přípravků
PharmDr. Michal Janů, Ph.D. (Nemocniční lékárna VFN Praha)

Možné chyby při úpravě i. v. léčby pacienta
Ilona Antoníčková (Neonatologické centrum FN Olomouc)

AULA + přenos do POSLUCHÁRNY A5
14.30-15.00   Blok přednášek v rámci programu Synergy
Předsedající: PharmDr. Petr Horák, PharmDr. Lenka Doležalová
   

Total Parenteral Nutrition: An IT Approach in prescribing, compounding and strategies for continuous quality improvement and patient safety
PharmDr. Panos Papandreou (IASO pediatric Hospital in Athens)

Automatizace v lékovém procesu
Bc. Zdeňka Čermáková (QuickSeal Praha)

AULA + přenos do POSLUCHÁRNY A5
15.00-16.00   Blok přednášek s tematikou nemocničního lékárenství v EU a v ČR
Předsedající: PharmDr. Petr Horák, PharmDr. Lenka Doležalová
   

Highlights and Shallows in German Hospital Pharmacy
Dr. Steffen Amann (Director of Professional Developement, European Association of Hospital Pharmacist (EAHP) & Städtischen Klinikum München, Munich)

EAHP Hospital Pharmacy Survey a další aktivity EAHP
PharmDr. Petr Horák (Nemocniční lékárna FN Motol, Praha)

Co nového přinesl uplynulý rok v nemocničním lékárenství a co můžeme očekávat?
PharmDr. Martin Šimíček (Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně), Mgr. Michal Hojný (Nemocniční lékárna IKEM Praha)

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikace v oboru nemocničního lékárenství

16.00–16.20   Kávová přestávka
AULA + přenos do POSLUCHÁRNY A5
16.20–18.20   Blok klinické farmacie se zaměřením na racionální použití antibiotik a terapii vybraných infekčních chorob
Předsedající: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Marie Zajícová
   

Antibiotická profylaxe v chirurgii – zkušenosti z MNUL
Mgr. Petr Domecký (Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové), PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D. (Oddělení klinické farmacie KZ, a.s.) a kol.

Infekce kloubních náhrad
PharmDr. Petra Šubrtová (Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové), MUDr. Tomáš Kučera (Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové)

ATB léčba u obézní pacientky – kazuistika
PharmDr. Martina Maříková (Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové)

Neurotoxicita antibiotik: zkušenosti klinického farmaceuta
Mgr. Helena Šťastná Koblihová, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. (Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce, Praha), MUDr. Pavel Rutar (Interní oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha)

Lékové problémy při léčbě chinolony
PharmDr. Marie Zajícová a kol. (Lékárna, Slezská nemocnice v Opavě)

POSLUCHÁRNA J1
16.20–18.20   Blok přípravy IPLP se zaměřením na přípravu specifických lékových forem
Předsedající: Mgr. Olga Mučicová, Mgr. Hanka Šnajdrová
   

Hodnocení mikrobiálních testů v praxi lékárníka
RNDr. Jiří Pospíšil (ITEST plus)

O dezinfekčních prostředcích od základu
Ing. Iva Škodová (BBraun)

Novinky v pomocných látkách pro oční kapky
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové)

Přepočet viskozity celulózových gelů
PharmDr. Lukáš Láznička (NL FN Královské Vinohrady)

Compounding Pharmacy – příprava léčiv v Austrálii
Mgr. Kateřina Kudrnová (Nemocniční lékárna Nemocnice Jindřichův Hradec)

Vstupní kontrola u surovin v lékárně, dokumentace
Mgr. Hanka Šnajdrová (NL Thomayerova nemocnice)

LEK 17 – aktuální vývoj; Doporučený postup přípravy sterilních lékových forem
Mgr. Olga Mučicová (NL Krajská zdravotní Masarykova nemocnice, Ústí n. Labem)

     
     

Neděle 11. listopadu 2018

09.00–13.30   Registrace účastníků v prostorách Univerzity Hradec Králové
AULA
09.30–11.00   Blok onkologické farmacie – terapie onkologických onemocnění a management infekcí u onkologických pacientů
Předsedající: PharmDr. Lenka Doležalová, PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.
   

Využití nanočástic při podávání cytostatik
PharmDr. Roman Goněc (Masarykův onkologický ústav Brno)

Autoimunitní onemocnění jako nežádoucí účinek checkpoint inhibitorů
PharmDr. Roman Goněc (Masarykův onkologický ústav Brno)

Selektivní inhibitory cyklin-dependentní kinázy (CDK) v léčbě karcinomu prsu
PharmDr. Lenka Doležalová (NL Masarykův onkologický ústav Brno)

Léková chyba stála pacientku život
PharmDr. Jan Dvořák (Nemocnice České Budějovice, a.s.)

Postavení chemoterapie v léčbě onkologického pacienta dnes a zítra
PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D. (NL FN u sv. Anny v Brně)

11.00–11.30   Kávová přestávka
AULA
11.30–12.45   Volná sdělení s lékárenskou tematikou
Předsedající: PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D., PharmDr. Marek Lžičař
   

Protipadělková směrnice 3 měsíce do startu. Zkušenosti z pilotního testování, otázky a odpovědi
PharmDr. Martin Šimíček (Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně)

Čím žijeme na Slovensku
PharmDr. Ľubica Slimáková (Univerzitná Nemocnica Bratislava), doc. PharmDr. Juraj Sykora, CSc. (Ústav farmacie SZU Bratislava), PharmDr. Hajnalka Komjáthy (Nemocnice Komárno)

Co stojí výpadek v dodávkách léků?
PharmDr. Jana Davidová, Ph.D. (Nemocniční lékárna VFN Praha)

Léčba otrav organofosfáty v civilním a armádním prostředí
PharmDr. Lucie Junová, Ph.D. (Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany & Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové)

Zahraniční nemocniční lékárny pohledem studentů
Eliška Šrámová (Spolek českých studentů farmacie, Hradec Králové)

12.45–13.00   Diskuze
13.00   Zakončení kongresu

 

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.