zpět na úvodní stránku

Přednášející

PharmDr. Slávka Porubcová

Po absolvovaní štúdia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave získala prvé skúsenosti z oblasti nemocničného lekárenstva v Nemocničnej lekárni Nemocnice na Homolce v Prahe a tieto formovali jej ďalšie profesionálne smerovanie. Od novembra 2005 pracuje v Nemocničnej lekárni Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave, od roku 2019 ako vedúca farmaceutka. Spolu so svojím tímom okrem komplexnej logistiky liekov (vrátane ich prípravy) a zdravotníckych pomôcok rozširuje klinicko-farmaceutické služby hospitalizovaným pacientom na jednotlivých oddeleniach ústavu. V rámci svojho doktorandského štúdia sa podieľa na praktickej a teoretickej výučbe študentov FaF UK. Je 2. viceprezidentkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a jednou zo slovenských delegátok v EAHP.
 

PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH

Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislava. Na Ústave farmácie Slovenskej zdravotníckej univerzity postupne absolvovala špecializáciu z lekárenstva, nadstavbovú špecializáciu z klinickej farmácie a špecializačné štúdium odborníka vo verejnom zdravotníctve (MPH).

Pracuje ako vedúca farmaceutka v nemocničnej lekárni, v Nemocnici akademika Ladislava Dérera, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Nemocničná lekáreň je výučbovou základňou Ústavu farmácie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU).

V spolupráci s FaF UK sa podieľa aj na praktickom vzdelávaní študentov farmácie.

Od roku 2018 je predsedníčkou Sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). Zároveň je aj vedúcou delegátkou Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v Európskej asociácii nemocničných farmaceutov (EAHP).
 

András Süle, Pharm.D., Ph.D.

Dr. Süle aktuálně pracuje jako vedoucí lékárník v Péterfy Sándor Utcai Hospital-Clinic and Trauma Centre a hlavní poradce pro farmacii nemocnici a vedoucí farmaceutický poradce v Duna Medical Centre v Budapešti. Je vedoucím specializačního programu Nemocniční farmacie na Semmelweisově univerzitě v Budapešti a aktuálně také prezidentem EAHP. Dále je také prezidentem nemocniční sekce Maďarské lékárnické komory.  Je držitelem titulů PhD. ze Semmelweisovy univerzity, dále doktorátů farmacie v oblastech farmaceutické technologie a klinické farmacie a BSc. titulu oblasti managementu ve zdravotnictví.
 

prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA

Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky – kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001–2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008–2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015–2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).
 

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM

Od listopadu 2020 je přednostou Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava. V prosinci 2009 ukončil atestací specializaci v oboru kardiologie, v roce 2014 složil atestaci v oboru vnitřní lékařství. Od roku 2014 byl jmenován docentem a od roku 2019 profesorem v oboru vnitřní nemoci. Jeho odborným a výzkumným zaměřením jsou zejména arteriální hypertenze, srdeční selhání, farmakoterapie a adherence k léčbě a problematika multimorbidity. Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, České internistické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro hypertenzi a Evropské společnosti pro hypertenzi. Od roku 2014 je členem výboru České internistické společnosti, od roku 2020 členem výboru Multimorbidity Working Group Evropské federace interní medicíny (EFIM) a Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy and Adherence European society of hypertension (ESH).

 

© 2022 GUARANT International spol. s r. o.